حسن بهشتی پور از تحلیلگران سیاسی گفت: موضوع پالرمو و CFT دو معاهده مهمی است که اسیر بازی‌های سیاسی و جناحی شده است و به نظر من زمانی که دولت تغییر کند این دو مشکل هم حل می شود در حال حاضر، بیشتر اختلافات جناحی است که مانع از تصویب این دو معاهده شده ا…

حسن بهشتی پور از تحلیلگران سیاسی گفت: موضوع پالرمو و CFT دو معاهده مهمی است که اسیر بازی‌های سیاسی و جناحی شده است و به نظر من زمانی که دولت تغییر کند این دو مشکل هم حل می شود در حال حاضر، بیشتر اختلافات جناحی است که مانع از تصویب این دو معاهده شده است.