دفتر محمود احمدی‌نژاد به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا، درباره رئیس جمهوری پیشین کشورمان واکنش نشان داد.

دفتر محمود احمدی‌نژاد به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا، درباره رئیس جمهوری پیشین کشورمان واکنش نشان داد.