لباس متفاوت احمدی نژادر هنگام دریافت دکترای افتخاری دانشگاه بیکنت استانبول خبر ساز شده است.

لباس متفاوت احمدی نژادر هنگام دریافت دکترای افتخاری دانشگاه بیکنت استانبول خبر ساز شده است.