امرالله شیخیانی به بیان توضیحاتی درباره پیشنیه پرداخت یارانه به احزاب در ایران و فراز و فرود آن پرداخت.

امرالله شیخیانی به بیان توضیحاتی درباره پیشنیه پرداخت یارانه به احزاب در ایران و فراز و فرود آن پرداخت.