در واکنش به اقدامات فرانسه کاردار سفارت این کشور در تهران در نبود سفیر این کشور به وزارت خارجه احضار شد.

در واکنش به اقدامات فرانسه کاردار سفارت این کشور در تهران در نبود سفیر این کشور به وزارت خارجه احضار شد.