رئیس سازمان سینمایی کشور گفت: ۴۳۰ سالن سینما تا پایان دولت سیزدهم به سالن‌های کشور افزوده خواهد شد و حمایت از فیلمسازان شهرستان‌ها نیز در دستور کار است….

رئیس سازمان سینمایی کشور گفت: ۴۳۰ سالن سینما تا پایان دولت سیزدهم به سالن‌های کشور افزوده خواهد شد و حمایت از فیلمسازان شهرستان‌ها نیز در دستور کار است.