ناصر رجبیان رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری قدس از احداث تصفیه خانه شیرابه در ایستگاه پسماند شهرقدس خبر داد.

ناصر رجبیان رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری قدس از احداث تصفیه خانه شیرابه در ایستگاه پسماند شهرقدس خبر داد.