احتمال وقوع سیلاب در روزهای شنبه و یکشنبه /مردم از حریم رودخانه ها و اماکن پرخطر فاصله بگیرند.

احتمال وقوع سیلاب در روزهای شنبه و یکشنبه /مردم از حریم رودخانه ها و اماکن پرخطر فاصله بگیرند.