پیرهادی گفت: تقاضا دارم وزارت نیرو برای این موضوع حتما یک فکر جدی کند تا منجر به خشک شدن برخی از درختان در فصل تابستان نشود.

پیرهادی گفت: تقاضا دارم وزارت نیرو برای این موضوع حتما یک فکر جدی کند تا منجر به خشک شدن برخی از درختان در فصل تابستان نشود.