رییس مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهدای تجریش از احتمال شعله ور شدن پیک مجدد کرونا در سطح کشور خبر داد.

رییس مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهدای تجریش از احتمال شعله ور شدن پیک مجدد کرونا در سطح کشور خبر داد.