ایرج حریرچی با اشاره به احتمال بازگشت کرونا پس از کنترل آن از درگیری با این ویروس حداقل تا ۱۸ ماه آینده در سراسر دنیا خبر داد.

ایرج حریرچی با اشاره به احتمال بازگشت کرونا پس از کنترل آن از درگیری با این ویروس حداقل تا ۱۸ ماه آینده در سراسر دنیا خبر داد.