یک کارشناس ارشد مسائل بین الملل با بیان اینکه اگر دستاوردهای دوره‌های قبل مذاکرات وین از بین برود، به نقطه صفر هم باز نمی‌گردیم! بلکه به نقطه‌ای زیر صفر می‌رسیم، گفت: پکن و مسکو حاضر به پرداخت هزینه برای ایران نیستند….

یک کارشناس ارشد مسائل بین الملل با بیان اینکه اگر دستاوردهای دوره‌های قبل مذاکرات وین از بین برود، به نقطه صفر هم باز نمی‌گردیم! بلکه به نقطه‌ای زیر صفر می‌رسیم، گفت: پکن و مسکو حاضر به پرداخت هزینه برای ایران نیستند.