سازمان غذا و دارو ارز ترجیحی داروها را قطع کرد.

سازمان غذا و دارو ارز ترجیحی داروها را قطع کرد.