شمار آزمایش های کرونا در این روز نشان می دهد تعداد تست ها در روزهای اخیر فراتر از 100 هزار نفر بوده است.

شمار آزمایش های کرونا در این روز نشان می دهد تعداد تست ها در روزهای اخیر فراتر از 100 هزار نفر بوده است.