احتمال آغاز اردوهای تیم‌های ملی ورزش‌های جانبازان و معلولین از اواخر مهرماه یا اوایل آبان وجود دارد.

احتمال آغاز اردوهای تیم‌های ملی ورزش‌های جانبازان و معلولین از اواخر مهرماه یا اوایل آبان وجود دارد.