اقدام اخیر مهناز افشار و حذف استان خوزستان از نقشه ایران در گردنبند خود، واکنش کاربران فضای مجازی را برانگیخت.

اقدام اخیر مهناز افشار و حذف استان خوزستان از نقشه ایران در گردنبند خود، واکنش کاربران فضای مجازی را برانگیخت.