جشنواره موسیقی فجر از ۲۴ بهمن تا ۳۰ بهمن برگزار می شود.

جشنواره موسیقی فجر از ۲۴ بهمن تا ۳۰ بهمن برگزار می شود.