داوری درباره شرح این طرح و اقداماتی که قرار است طی آن انجام شود، گفت: قرار است در این طرح چک لیستی از خطرات و نکات ایمنی موجود را به شهروندان ارائه کنیم و جنبه‌هایی از محیط را در قالب این چک لیست در اختیار شهروندان قرار خواهیم داد….

داوری درباره شرح این طرح و اقداماتی که قرار است طی آن انجام شود، گفت: قرار است در این طرح چک لیستی از خطرات و نکات ایمنی موجود را به شهروندان ارائه کنیم و جنبه‌هایی از محیط را در قالب این چک لیست در اختیار شهروندان قرار خواهیم داد.