رکنا: مدیر جهاد کشاورزی همدان امروز پلاک‌کوبی بیش از ۴۵۹ هزار رأس دام سبک و سنگین این شهرستان خبر داد.

رکنا: مدیر جهاد کشاورزی همدان امروز پلاک‌کوبی بیش از ۴۵۹ هزار رأس دام سبک و سنگین این شهرستان خبر داد.