پلیس راه تهران بزرگ از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در مبادی ورودی و خروجی استان تهران خبر داد.

پلیس راه تهران بزرگ از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در مبادی ورودی و خروجی استان تهران خبر داد.