معاون آموزشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: دوره‌های آشنایی با مهارت‌های زندگی و شغلی برای ۵۰۰ نفر از سربازان ارتش و سپاه پاسداران آغاز شد.

معاون آموزشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: دوره‌های آشنایی با مهارت‌های زندگی و شغلی برای ۵۰۰ نفر از سربازان ارتش و سپاه پاسداران آغاز شد.