عضو شورای شهر تهران از اجرای طرح ترافیک از هفته آینده و همزمان با حضور دو سوم کارمندان در محیط کار خود انتقاد کرد.

عضو شورای شهر تهران از اجرای طرح ترافیک از هفته آینده و همزمان با حضور دو سوم کارمندان در محیط کار خود انتقاد کرد.