حمید کاظمی صیاد ضمن بازدید از پروژه تبدیل پل فلزی ورودی خیابان طراوت به پل بتنی، از اجرای طرح تبدیل پل های فلزی به پل های بتنی در سطح شهر خبر داد….

حمید کاظمی صیاد ضمن بازدید از پروژه تبدیل پل فلزی ورودی خیابان طراوت به پل بتنی، از اجرای طرح تبدیل پل های فلزی به پل های بتنی در سطح شهر خبر داد.