فعالان در آمریکا گفته اند بعد از صدور حکم دادگاه عالی آمریکا درباره ممنوعیت سقط جنین برخی از ایالت ها به سرعت این قانون را اجرایی کرده اند.

فعالان در آمریکا گفته اند بعد از صدور حکم دادگاه عالی آمریکا درباره ممنوعیت سقط جنین برخی از ایالت ها به سرعت این قانون را اجرایی کرده اند.