استاندار اصفهان گفت: هیئت های اجرایی نباید هوای نفس و تعلقات حزبی را در کارشان دخیل کنند تا اعتمادی که مردم به آنها کرده اند خدشه دار نشود.

استاندار اصفهان گفت: هیئت های اجرایی نباید هوای نفس و تعلقات حزبی را در کارشان دخیل کنند تا اعتمادی که مردم به آنها کرده اند خدشه دار نشود.