قبرستان تاریخی و ۱۰۰۰ ساله وادی السلام شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ دچار آتش سوزی شد.

قبرستان تاریخی و ۱۰۰۰ ساله وادی السلام شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ دچار آتش سوزی شد.