در ویدئو زیر، اتوبوس النصر راهی استادیوم آزادی شدرا مشاهده می نمایید .

در ویدئو زیر، اتوبوس النصر راهی استادیوم آزادی شدرا مشاهده می نمایید .