اما بشنوید از ماجرای یک سرمربی و بازیکن شناخته شده لیگ برتری که دچار چالش بزرگی شده‌اند.

اما بشنوید از ماجرای یک سرمربی و بازیکن شناخته شده لیگ برتری که دچار چالش بزرگی شده‌اند.