میثاقی در برنامه زنده اتهام بزرگی به فدراسیون فوتبال زد.

میثاقی در برنامه زنده اتهام بزرگی به فدراسیون فوتبال زد.