​جو بایدن در گفتگوی تصویری با رئیس‌جمهور روسیه، ایران را به عدم آمادگی برای رسیدن به راه حل در موضوع پرونده هسته‌ای متهم کرده است.

​جو بایدن در گفتگوی تصویری با رئیس‌جمهور روسیه، ایران را به عدم آمادگی برای رسیدن به راه حل در موضوع پرونده هسته‌ای متهم کرده است.