جمهوری باکو با انتشار این تصاویر اعلام کرد کە ایران به وسیله ارمنستان در حال استقرار ادوات نظامی در قره باغ است. باکو گفته در حال آمادە باش کامل در مرز با ایران می‌باشد….

جمهوری باکو با انتشار این تصاویر اعلام کرد کە ایران به وسیله ارمنستان در حال استقرار ادوات نظامی در قره باغ است. باکو گفته در حال آمادە باش کامل در مرز با ایران می‌باشد.