رییس سازمان زندان‌ها از اتمام واکسیناسیون همه زندانیان حاضر در زندان خبر داد.

رییس سازمان زندان‌ها از اتمام واکسیناسیون همه زندانیان حاضر در زندان خبر داد.