رییس کل دادگستری استان ایلام در نشست قضات محاکم تجدیدنظر و کیفری یک دادگستری استان گفت: اتقان آراء از مهم‌ترین برنامه‌ها و راهبرد‌های دستگاه قضایی در راستای کاهش موجودی پرونده‌ها و رفع اطاله دادرسی است….

رییس کل دادگستری استان ایلام در نشست قضات محاکم تجدیدنظر و کیفری یک دادگستری استان گفت: اتقان آراء از مهم‌ترین برنامه‌ها و راهبرد‌های دستگاه قضایی در راستای کاهش موجودی پرونده‌ها و رفع اطاله دادرسی است.