تیم ملی و تیم امید از فیفا دی فروردین استفاده نخواهند کرد.

تیم ملی و تیم امید از فیفا دی فروردین استفاده نخواهند کرد.