مدیرکل بهزیستی استان تهران درخصوص رفتار نامناسب یک کارمند با مراجعه کننده اظهار کرد: پرونده کارمند خاطی به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان بهزیستی کشور ارجاع شده است….

مدیرکل بهزیستی استان تهران درخصوص رفتار نامناسب یک کارمند با مراجعه کننده اظهار کرد: پرونده کارمند خاطی به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان بهزیستی کشور ارجاع شده است.