معاون وزیر صمت از تحقق اتفاقات خوب ارزی و ریالی برای صنایع کشور در روزهای آینده خبر داد.

معاون وزیر صمت از تحقق اتفاقات خوب ارزی و ریالی برای صنایع کشور در روزهای آینده خبر داد.