محمود ترفع از اتخاذ فاصله گذاری اجتماعی در اتوبوس های شرکت واحد از روز شنبه خبر داد.

محمود ترفع از اتخاذ فاصله گذاری اجتماعی در اتوبوس های شرکت واحد از روز شنبه خبر داد.