وزیر خارجه فرانسه طی مواضعی مداخله جویانه، گفت که اتحادیه اروپا به دنبال اعمال تحریم های جدید علیه ایران در پی ناآرامی های اخیر در این کشور است….

وزیر خارجه فرانسه طی مواضعی مداخله جویانه، گفت که اتحادیه اروپا به دنبال اعمال تحریم های جدید علیه ایران در پی ناآرامی های اخیر در این کشور است.