اگرچه مناسبات تجاری دو کشور طی ماه‌های گذشته با رشد همراه بوده اما با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های دو کشور امکان افزایش چند برابری این حجم تجارت نیز وجود دارد….

اگرچه مناسبات تجاری دو کشور طی ماه‌های گذشته با رشد همراه بوده اما با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های دو کشور امکان افزایش چند برابری این حجم تجارت نیز وجود دارد.