ناوشکن دیلمیان، جدیدترین ناوشکن نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که توسط متخصصان صنایع دریایی وزارت دفاع طراحی و تولید شده است.

ناوشکن دیلمیان، جدیدترین ناوشکن نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که توسط متخصصان صنایع دریایی وزارت دفاع طراحی و تولید شده است.