از این 11 فدراسیون، حکم ریاست 10 فدراسیون پس از امضای حمید سجادی، امروز ابلاغ شد و تنها حکم حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف از سوی وزیر ورزش امضا نشده و باید دید چه زمانی این اتفاق صورت خواهد گرفت….

از این 11 فدراسیون، حکم ریاست 10 فدراسیون پس از امضای حمید سجادی، امروز ابلاغ شد و تنها حکم حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف از سوی وزیر ورزش امضا نشده و باید دید چه زمانی این اتفاق صورت خواهد گرفت.