معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی نسبت به رعایت دورکاری نیرو‌های خود اقدام کرده اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی نسبت به رعایت دورکاری نیرو‌های خود اقدام کرده اند.