محمدعلی ابطحی گفت: جریان تندرو در کشور تحمل هیچ نظر مخالفی را ندارد حتی به جایگاه والای مراجع عظام تقلید نیز اعتنایی ندارد.

محمدعلی ابطحی گفت: جریان تندرو در کشور تحمل هیچ نظر مخالفی را ندارد حتی به جایگاه والای مراجع عظام تقلید نیز اعتنایی ندارد.