رئیس هئیت نظارت بر انتخابات کشور اظهار کرد، با توجه به مدارک و اسناد ارسالی و شکایات موجود و در نهایت جمع بندی هئیت مرکزی نظارت بر انتخابات  کشور رای دونفر از کاندیداهای انتخابات در نسیم شهر ابطال گردید .که قطعا نفرات بعدی جایگزین خواهند شد .

وی همچنین در بخشی دیگر از سخنان خود از تایید انتخابات شورای های اسلامی در شهرهای چهاردانگه ، پرند و دیگر شهر های استان تهران خبر داد و افزود : تنها در پارچین تعدادی از صندوق ها بدلیل برخی تخلفات ابطال گردید.

محمودی در خصوص  انتخابات شورای اسلامی شهر کهریزک که تا امروز به درازا کشیده بود  نیز گفت در چند روز ؛آیند تاییدیه نهرایی این  منطقه نیز اعلام خواهد شد .

گفتنی است با توجه به اینکه شکایاتی در خصوص تخلفاتی در انتخابات شورای اسلامی شهر کهریزک به هئیت نظارت استان اعلام شده بود این تصمیم پس از بررسی آنها گرفته شد ..