یک روش جدید برای تشخیص سرطان مغز قابل استفاده است ضمن اینکه نیاز به آزمایش‌های تهاجمی را برطرف می‌کند و همچنین احتمال تشخیص زودهنگام تومورهای مغزی برای جراحی را فراهم می‌سازد….

یک روش جدید برای تشخیص سرطان مغز قابل استفاده است ضمن اینکه نیاز به آزمایش‌های تهاجمی را برطرف می‌کند و همچنین احتمال تشخیص زودهنگام تومورهای مغزی برای جراحی را فراهم می‌سازد.