دکتر ابراهیم متقی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با حکم علیرضا بختیاری به عنوان مشاور بین‌الملل گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» انتخاب شد.

دکتر ابراهیم متقی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با حکم علیرضا بختیاری به عنوان مشاور بین‌الملل گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» انتخاب شد.