رییس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه هدفگذاری صورت گرفته در خصوص عملکرد سایت پسماند محمدآباد بوئین زهرا محقق نشده است گفت: از سویی دیگر تضییع حقوق عامه و حیف و میل بیت‌المال در این حوزه همچنان وجود دارد….

رییس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه هدفگذاری صورت گرفته در خصوص عملکرد سایت پسماند محمدآباد بوئین زهرا محقق نشده است گفت: از سویی دیگر تضییع حقوق عامه و حیف و میل بیت‌المال در این حوزه همچنان وجود دارد.