رییس سازمان لیگ کشتی در نشست هایی جداگانه با مدیران عامل دو باشگاه سیرجانی جهت حضور در لیگ برتر کشتی سال ۹۹ شرکت کرد.

رییس سازمان لیگ کشتی در نشست هایی جداگانه با مدیران عامل دو باشگاه سیرجانی جهت حضور در لیگ برتر کشتی سال ۹۹ شرکت کرد.