تست کرونای نماینده مردم اصفهان مثبت اعلام شد.

تست کرونای نماینده مردم اصفهان مثبت اعلام شد.