شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران به کرونا مبتلا شد.

شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران به کرونا مبتلا شد.